PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Filosofie

Objektivní, systematické a kritické zkoumání určité skutečnosti, člověka, světa, či dokonce jevů tyto tři základní pilíře přesahující – takový je úkol filozofie. Na našich stránkách se budeme hledání onoho pravdivého poznání a jeho smyslu věnovat, či spíše poukazovat na něj v souvislosti s uměním, coby jedním z četných prostředků lidské reflexe. Představíme vám nejznámější filozofy, jejich dílo a život, detailněji prozkoumáme jejich myšlenky a názory a pokusíme se je aplikovat do současné společnosti.

Na základě racionální argumentace a diskuze nad určitým tématem, do níž se můžete (a také byste měli) zapojit i vy, návštěvníci našich stránek, pokusíme se společně poodhalit onen neproniknutelný magický závoj skrývající tajemství světa a naší existence. Možná se nám nepovede dosáhnout cíle, avšak i sama cesta může být dobrodružstvím…

Články
Strážci paměti času: ALOIS RIEGL II.
Filosofie

Představili jsme si Aloise Riegla jako myslitele zasloužilého o precizaci památkové péče – čehosi dávného a všudypřítomného, zároveň však jakoby neexistujícího a dýchajícího na prázdno. Čtenáři Architektury mezi minulostí a budoucností jistě tuší, kam tím mířím. Byť nelze popřít, že péče o památky existovala zřejmě tak dlouho, jako památky sami a byla snad do osudu některých z nich vkládána spolu s kamennými základy dlícími pod jejich hrdě rozpjatými klenbami, vlastně to byla jen jakási chiméra – nevnímaná, nesystematická, nevyhraněná, neskutečná. Rieglova role v historii oboru spočívala v tom, že z přízraku učinil teoreticky postižitelný a filosoficky explikovatelný jev. Začněme tedy tam, kde jsme minule přestali, zhluboka se nadechněme a vstupme do světa vzletných idejí, máme-li odvahu.

Strážci paměti času - díl první: ALOIS RIEGL
Filosofie

Primární otázka, které osobnosti propůjčit prvenství a zároveň ji tak určit jako nejvhodnější pro vstup do tohoto pozapomenutého koutu umělecko-historické a kulturní oblasti lidského myšlení, byla zodpovězena velice snadno. Úvodní díly mají vždy za úkol poskytnout vhled do tématu způsobem, který umožní čtenáři, aby se rozhodl, zda chce ve sledování začínajícího cyklu pokračovat. Je tedy vhodné respektovat potenciálně minimální orientaci v dané problematice a současně vypovědět co nejvíce o struktuře, návaznosti a směřování připravovaného seriálu. Kdo jiný by mohl být vhodnějším aspirantem na zasvěcení do oboru české památkové péče se všemi jejími konotacemi, současnými problémy a teoreticko-filosofickými východisky, než „zakladatel“ moderní památkové péče, tedy muž, jehož jméno je stále spojováno s autorstvím dosud jediné komplexní teorie tohoto oboru?[1] Představme si ve stručnosti původce „metodického instrumentáře“ „závažné části duchovního základu“ soudobé památkové péče Aloise Riegla.[2]

Strážci paměti času (představení)
Filosofie

Smyslem tohoto příležitostného miniseriálu bude doplnit a podpořit seriál Architektura mezi minulostí a budoucností. Jak název napovídá, budeme se věnovat jednotlivým významným osobnostem, jejichž životní dílo je nějakým způsobem spojeno s architekturou. Nebudeme se zaměřovat výhradně na postavy historické ale i na naše současníky, kteří mají k tématu co říci. Mezi představenými budou jak architekti, tak historici, filozofové či památkáři. Cíl je jednoduchý – poskytnout základní přehled stanovisek odborníků, kteří se k našemu tématu vyjadřovali či vyjadřují a ucelit tak obraz o současné situaci a její reflexi v minulosti i současnosti. Ukážeme si stěžejní otázky, východiska a přístupy, které jednotliví myslitelé rozvíjeli. Budeme komponovat ideové souvislosti teoretiků památkové péče a obecně managementu architektonických objektů do širšího kontextu dobové podmíněnosti. Tento nový seriál tak bude spolu s Architekturou mezi minulostí a budoucností tvořit koherentní a vzájemně se doplňující celek a umožňující konstituování základního povědomí o našem stěžejním tématu – uchopování, spravování a ošetřování staveb jakožto významného produktu lidské činnosti. Není třeba se obávat nudných životopisů či výčtů bibliografií. Předkládané miničlánky budou tvořit pouze nástin a nasměrují čtenáře k dalším rozšiřujícím informacím dle osobního zájmu.

O prvních lidech, adamovi a adamovi
Filosofie

Bible začíná velmi obtížným textem. Objevuje se v něm den bez slunce, dvě nebe, dva adamové... Článek se pokouší přiblížit nesnáze výkladu začátku knihy Genesis a nabízí také schůdnou cestu pro všechny, které nenapadne vyhodit sbírku básní a strojnické tabulky jako zbytečnosti.